Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a influencerfestival.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Tudjon meg többet...
Elfogadom
Nem fogadom el

Általános szerződési feltételek

Influencer Fesztivál

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Hinora Group Communications Kft. (a továbbiakban: „HGC”) által üzemeltetett www.influencerfestival.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül meghirdetett Influencer Festival (a továbbiakban: „Fesztivál”) történő jelentkezésre és a Fesztiválon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Fesztiválra jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a HGC és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

A Fesztiválon történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Konferenciára nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

                                      

  1. A Fesztivál szervezője a Hinora Group Communications Kft.

 

Az HGC adatai:


Székhely: 1142 Budapest, Kassai utca 71.
E-mail cím: influencerfestival@hinora.hu
Adószám: 13523439-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-739724
 

  1. A jelen ÁSZF a Fesztiválra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az  HGC és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.
    
  1. HGC kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a HGC és a Jelentkező között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Fesztiválra történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
    
  1. A Weboldalon keresztül a Fesztiválra elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.
    
  1.  A Felek között a Fesztiválon történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés HGC általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a HGC a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

 

1.6.        A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A HGC kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

Jelentkezés

 

  1. A Jelentkező a Fesztivállal kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el.  Amennyiben a Fesztivállal kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával.
    
  1. A Fesztiválon történő részvételért fizetendő díj a Weboldalon kerül feltüntetésre a Fesztiválon történő részvételért fizetendő nettó költség, amelyhez még hozzáadódik az általános forgalmi adó.
    
  1. A Fesztivál részvételi díja változtatásának a jogát a HGC fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül a Fesztivál részvételi díját, amennyiben a Jelentkező a jelentkezését már a részvételi díj megváltoztatását megelőzően elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.
    
  1. Amennyiben a Weboldalon a HGC minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a HGC nem köteles a Fesztiválon történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Fesztiválon, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.
    
  1.  A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a HGC csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A HGC-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
    
  1. A HGC fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.

 

  1. A jelentkezés menete:

A Jelentkező a Weboldalon elérhető Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a Fesztiválra. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: cégnév, résztvevő neve, titulusa, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve, titulusa, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, adószám, postázási cím. A Jelentkező a „Regisztrálok” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

 

A HGC a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a HGC felé az influencerfestival@hinora.hu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Fesztivál részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Fesztiválon történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Fesztivál részvételi díját nem fizeti meg, úgy rá a lemondási feltételekben meghatározottak vonatkoznak.

 

Fizetési feltételek:

 

A Jelentkező a részvételi díjat a HGC jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (Raiffeisen Bank 12011739-01443183-00100003) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 8 napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az MMSZ bankszámlájára megérkezik.

 

A Felek jogai és kötelezettségei

 

  1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

 

   1. A Jelentkezőnek jogában áll a Fesztiválon részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A Fesztivál anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
     
   2. A Fesztiválon részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Fesztivált megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.
     
   3. A Fesztiválon az HGC engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Fesztiválon való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a HGC a Fesztivál részvételi díját nem téríti vissza.

 

  1. A HGC jogai és kötelezettségei

 

   1. A résztvevőnek a jelentkezést követő 2 hétig van lehetősége mindenféle fizetési kötelezettség nélkül lemondani a részvételét. A részvételi díjat csak abban az esetben téríti vissza a HGC, amennyiben a lemondás a korábban leírt feltételnek megfelelően történik.  
     
   2. A HGC megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Fesztivált megelőző napon még nem érkezett meg a HGC bankszámlájára.
     
   3. A HGC-nek jogában áll a Fesztivált törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy vis major esemény bekövetkezése esetén. A HGC vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Fesztivál elmaradásáról és a Fesztiválra jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.
     
   4. Bár a HGC minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Fesztivál az előzetesen megadott program szerint kerüljön megrendezésre, de fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Fesztivál programját, amely értelmében – egyebek mellett – megváltoztathatja az egyes előadások témáját vagy előadóját, módosíthatja az előadások sorrendjét, törölhet egyes előadásokat.
     
   5. HGC kizárja felelősségét a 4.2.3 és 4.2.4 pontban meghatározott változások miatt esetlegesen bekövetkező bárminemű vagyoni vagy nem vagyoni kár tekintetében.

 

Adatvédelem

 

A HGC a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A HGC részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon. (LINK)

 

Szerzői jog

 

  1. A Fesztivál keretében kiadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az HGC, illetve az egyes előadók. A HGC, illetve az előadók a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogukat fenntartják.
    
  1. A HGC, illetve az előadók nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt adnak a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.
    
  1. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
    
  1. A HGC, illetve az előadók a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatják, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

 

  1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Fesztivállal, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a HGC ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” funkció használatával vagy az influencerfestival@hinora.hu e-mail címen.
    
  1. A Jelentkezőnek a HGC által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az influencerfestival@hinora.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat a HGC 30 napon belül bírálja el és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesíti az eredményről.
    
  1. Amennyiben a Jelentkező panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Jelentkező az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Békéltető Testület (Budapest Arbitration Board)

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 (1) 488-2131

Fax szám: +36 (1) 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

 

  1. A Jelentkezőnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: LINK

 

Egyéb rendelkezések

 

  1. A HGC megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A HGC a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Fesztiválra jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
    
  1. A HGC nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
    
  1. A HGC a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A HGC nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be, illetve, a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
    
  1. A Weboldalon történő Fesztiválra jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
    
  1. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A HGC bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
    
  1. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Jelentkező a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (székhely: 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.) fordulhat.

 

Budapest, 2018. április 06.

 

Hinora Group Communications Kft.